Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Sớm chỉ đạo triển khai thi công xây dựng Dự án Bến xe khách Tuyên Quang

TRẢ LỜI:

Dự án Bến xe khách Tuyên Quang đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 và ủy quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án tại số 114/QĐ-UBND ngày 10/3/2022. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ động phối hợp với các sở: Xây dựng, Tài Nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố đôn đốc, hướng dẫn Nhà đầu tư là Công ty cổ phần dịch vụ vận tải hành khách Tuyên Quang thực hiện triển khai đầu tư xây dựng dự án. Đến nay, nhà đầu tư đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng của dự án. Việc thực hiện giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực từ ngày 20/5/2023). Hiện dự án đã hoàn thành lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi (thiết kế cơ sở). Ngày 16/02/2023, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra thực tế việc đấu nối giao thông, phối hợp Công ty Điện lực Tuyên Quang kiểm tra đấu nối điện và cấp phép xây dựng dự án.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp, đôn đốc nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành và sớm hoàn thành đầu tư xây dựng đưa dự án vào vận hành, khai thác góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.