Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Xem xét lại quy trình quản lý hồ sơ địa chính, thực hiện việc công khai thủ tục theo quy định tại phường, thành phố.

TRẢ LỜI:

* Về quản lý hồ sơ địa chính: Theo quy định của pháp luật về đất đai thì hồ sơ địa chính được lưu trữ tại Văn phòng đăng ký đất đai các cấp và Ủy ban nhân dan cấp xã. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện quy trình quản lý theo quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Ỷ La thực hiện quản lý hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.

* Về công khai thủ tục hành chính:

Toàn bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường (ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) được cập nhật, công khai kịp thời, đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện và chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thường xuyên rà soát, đảm bảo công khai kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có) để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp trong quá trình tra cứu, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.