Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Khẩn trương hỗ trợ số tiền 50% còn lại của kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng làm mới và sửa chữa nhà ở, hiện nay các hộ đã làm nhà xong (theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

TRẢ LỜI:

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã thực hiện xong giải ngân số tiền hỗ trợ 50% cho người có công với cách mạng về nhà ở đợt 1.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tham mưu cân đối bố trí nguồn vốn để sớm hỗ trợ 50% kinh phí còn lại cho người có công với cách mạng làm mới và sửa chữa nhà ở theo quy định.