Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Nghiên cứu xem xét tiếp tục hỗ trợ xi măng làm đường bê tông và đường nội đồng cho nhân dân phường Ỷ La, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kiên cố hoá kênh mương, bê tông hoá đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hoá, xây dựng nhà văn hoá thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020, thì đối tượng được hỗ trợ xây dựng đường giao thông trục thôn xóm, đường ngõ xóm, đường nội đồng... là các xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 có tỷ lệ bê tông cứng hoá đạt dưới 50%.

Như vậy, phường Ỷ La không thuộc đối tượng được hỗ trợ làm đường bê tông nông thôn theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.