Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình theo quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Ỷ La đã được phê duyệt; đồng thời xem xét điều chỉnh, hủy bỏ những nội dung quy hoạch không thực hiện hoặc không phù hợp để đảm bảo quyền sử dụng đất của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đang tổ chức lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030, sau khi đồ án được phê duyệt Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang sẽ tiến hành rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, trong đó có phường Ỷ La cho phù hợp với quy hoạch chung của thành phố.