Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Sớm triển khai quy hoạch mở rộng và đầu tư xây dựng chợ Ỷ La đạt tiêu chí chợ loại 2 để đáp ứng nhu cầu kinh doanh dịch vụ của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TRẢ LỜI:

Việc đầu tư xây dựng, nâng cấp Chợ Ỷ La thành chợ hạng 2 là phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 và Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 05/12/2007. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí còn hạn hẹp, trước mắt, trong năm 2017, Chợ Ỷ La đưa vào kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp nhằm giải quyết những tồn tại, hạn chế về quy mô, diện tích, cơ sở vật chất hiện tại của chợ Ỷ La. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương xem xét, cân đối nguồn kinh phí, tiền hành thẩm định phương án để sớm triển khai thực hiện việc đầu tư, nâng cấp chợ Ỷ La, đáp ứng nhu cầu kinh doanh của nhân dân trên địa bàn.