Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Xem xét chi trả tiền phụ cấp khu vực trong thời gian 3 năm công tác tại Xiêng Khoảng - Lào cho ông Nguyễn Thế Tự, tổ 8, phường Ỷ La.

TRẢ LỜI:

Về việc này, theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Văn bản số 1646/BHXH-CĐBHXH ngày 28/9/2018 trả lời ý kiến của cử tri phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, như sau:

Ông Nguyễn Thế Tự sinh ngày 22/6/1953, được hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/7/2008 theo Quyết định số 564/QĐ/BHXH-CĐCS ngày 09/6/2008.

Căn cứ Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008 của Chính phủ, Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Liên Bộ: Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội - Tài chính - Ủy ban Dân tộc; hồ sơ hưởng chế độ hưu trí hàng tháng; Bản kê khai quá trình làm việc và đóng Bảo hiểm xã hội do cá nhân ông Nguyễn Thế Tự khai ngày 08/6/2009 có xác nhận của Tỉnh ủy Tuyên Quang ngày 13/7/2009; Giấy xác nhận tháng 4/2011 của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện giải quyết phụ cấp khu vực một lần giai đoạn: từ 05/1971 đến tháng 09/1971 và từ tháng 01/1974 đến tháng 06/1978 với số tiền là 811.620 đồng; từ tháng 07/1978 đến tháng 12/2006 với tổng số tiền là 6.714.900 đồng.

Về đề nghị chi trả tiền phụ cấp khu vực tại chiến trường C:

Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Liên Bộ: Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội - Tài chính - Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực thì không quy định về mức phụ cấp khu vực đối với chiến trường C.

Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc có quy định về mức phụ cấp khu vực đối với chiến trường C. Tuy nhiên, tại điểm a, khoản 1, Điều 21 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng giải quyết phụ cấp khu vực một lần theo quy định tại điều này là: “Người lao động nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc Bảo hiểm xã hội một lần hoặc chết kể từ 01/01/2016 trở đi...”.

Đối với các trường hợp đã giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/2016, nhưng chưa được giải quyết hưởng trợ cấp khu vực một lần đối với thời gian công tác tại các chiến trường B, C trước ngày 30/4/1975 và chiến trường K trước ngày 31/8/1989, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có Văn bản số 1059/BHXH-CĐBHXH ngày 16/8/2016 báo cáo, xin ý kiến Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ngày 21/9/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Văn bản số 3629/BHXH-CSXH trả lời, trong đó nêu rõ đối với những trường hợp trên thì thực hiện theo các quy định về tính phụ cấp khu vực một lần trước ngày 01/01/2016. Trường hợp ông Nguyễn Thế Tự nghỉ hưởng chế độ từ 01/7/2008 thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008 của Chính phủ. Thời gian ông Nguyễn Thế Tự công tác tại chiến trường C từ tháng 10/1971 đến tháng 12/1973 không được giải quyết phụ cấp khu vực theo Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 Chính phủ do ông Nguyễn Thế Tự nghỉ hưởng chế độ trước thời điểm ngày 01/01/2016.