Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Xem xét hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động cho Hội nạn nhân chất độc da cam của xã, phường, thị trấn.

TRẢ LỜI:

Kinh phí hoạt động hàng năm của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin được quy định:

- Tại khoản 7 và khoản 8, Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định về Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước như sau:

“7. Ngân sách nhà nước bảo đảm cân đối kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội.

8. Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm; ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho các nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định của Chính phủ.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam là tổ chức xã hội do vậy theo quy định nêu trên thì kinh phí hoạt động của hội được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm; ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho các nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định của Chính phủ.

- Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ quy định như sau:

+ Tại Khoản 3, Điều 3 quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hội: Tự bảo đảm kinh phí hoạt động”.

+ Tại khoản 11 và khoản 12, Điều 23 quy định về các quyền của hội:

“11. Được gây quỹ hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

12. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà nước giao.”

- Tại khoản 1 và khoản 2, Điều 1 Thông tư số 01/2011/TT-BTC ngày 06/01/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Kinh phí bảo đảm hoạt động của các Hội do các Hội tự bảo đảm theo quy định của Điều lệ hội và quy định của pháp luật.

2. Nhà nước chỉ thực hiện hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động của hội gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao theo quy định tại khoản 12, Điều 23 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.”

Như vậy, kinh phí hoạt động thường xuyên của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm, Nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động gắn với nhiệm vụ nhà nước giao. Do đó, việc hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin ở cấp cơ sở theo như đề nghị của cử tri là chưa phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.