Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Chính phủ xem xét, ban hành chính sách khuyến khích phát triển giáo dục phổ thông ngoài công lập theo hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; đảm bảo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức đầu tư về giáo dục và phù hợp với bối cảnh hiện nay.

TRẢ LỜI:

Ngày 08/02/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Văn bản số 433/BGDĐT-VP về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội hóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến. Tại Văn bản này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trả lời như sau:

“Vấn đề xã hội hóa, khuyến khích phát triển giáo dục phổ thông ngoài công lập đã được quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Giáo dục 2019, trong đó: “Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục. Thực hiện đa dạng hóa các loại hình cơ sở giáo dục và hình thức giáo dục; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục; khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục dân lập, tư thục đáp ứng nhu cầu xã hội về giáo dục chất lượng cao.” Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích phát triển giáo dục ngoài công lập, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Thực hiện Luật Giáo dục 2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 về quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục, trong đó đã quy định về ưu đãi, khuyến khích: “Trường phổ thông tư thục được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.”

Tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 và Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 đảm bảo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức đầu tư về giáo dục và phù hợp với bối cảnh hiện nay. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những chính sách khuyến khích phát triển giáo dục phổ ngoài công lập đáp ứng yêu cầu thực tế và phát triển của đất nước.”