Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang; Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương; Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa; Thị trấn Tân Bình (cũ), huyện Yên Sơn; Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương; Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang; Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ hoặc có cơ chế, chính sách phù hợp đối với Trưởng các chi hội đoàn thể công tác ở thôn, tổ dân phố. Hiện nay, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đối tượng này không được hưởng phụ cấp, nhưng vẫn phải đảm bảo hoạt động của các đoàn thể và các công việc của thôn, tổ dân phố. Trong khi đó Chức danh Trưởng Ban Công tác MTTQ lại được hưởng phụ cấp với mức từ 0,65 đến 0,8 mức lương cơ sở.

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ ở thôn, tổ dân phố có 03 chức danh người hoạt động không chuyên trách được hưởng phụ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước là: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng ban Công tác Mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hằng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và các nguồn quỹ khác (nếu có).

Ngày 01/8/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của cử tri và đề xuất khi có quy định, hướng dẫn mới của cấp có thẩm quyền.