Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác quản lý và sử dụng tài sản công đặc biệt là công tác quản lý về đất đai. Đề nghị chỉ đạo rà soát, bàn giao diện tích đất là trụ sở cũ của một số cơ quan, đơn vị đã chuyển đến trụ sở mới và đất của doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng (như: Đất của Công ty Cổ phần Kim loại màu Tuyên Quang có 4 hộ gia đình đã sử dụng ổn định làm nhà ở từ năm 1986) về cho địa phương quản lý.

Tình trạng: Đã được trả lời nhưng do khó khăn về nguồn lực, cơ chế chính sách

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7

- Đối với công tác thanh tra, kiểm tra: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, hằng năm Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác quản lý và sử dụng tài sản công đặc biệt là công tác quản lý về đất đai, đã tổ chức nhiều cuộc thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất của các tổ đang sử dụng đất.

- Đối với nội dung rà soát, bàn giao diện tích đất là trụ sở cũ của một số cơ quan, đơn vị đã chuyển đến trụ sở mới và đất của doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng: Căn cứ theo khoản 3, điều 19 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017. Ngày 27/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND về thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đang quản lý, sử dụng thuộc phạm vi phải sắp xếp lại, xử lý và đề xuất trả lại địa phương với các cơ sở nhà đất cũ không còn nhu cầu sử dụng. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng để kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý.