Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Bố trí nguồn vốn để thực hiện đo bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính cấp xã và số hóa địa chính để thuận tiện trong việc quản lý và khai thác hồ sơ địa chính

Tình trạng: Đang tiếp tục giải quyết

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7

Dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Tuyên Quang được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2692/QĐ-CT ngày 26/12/2008 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 531/QĐ-CT ngày 31/5/2012. Nhiệm vụ dự án là hoàn thành việc đo đạc, lập bản đồ địa chính gốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo bản đồ địa chính mới, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đầu tư trang thiết bị làm việc cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường. Khối lượng, công việc thực hiện tại 06 huyện và thành phố Tuyên Quang. Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 1 từ năm 2008 đến năm 2020 đã hoàn thành tại 43/138 xã, phường, thị trấn; còn lại 95 xã, phường, thị trấn dự kiến tiếp tục triển khai giai đoạn 2024 - 2028 với tổng mức đầu tư dự kiến cần thêm khoảng 760,46 tỷ đồng (trong đó có địa bàn xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên).

Nguồn vốn thực hiện dự án từ Ngân sách Trung ương hỗ trợ và Ngân sách địa phương (Ngân sách địa phương bố trí kinh phí thực hiện từ 10% tổng số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 về chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh). Sở Tài chính đã đề xuất nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện Dự án từ 10% thu tiền sử dụng đất phân chia về ngân sách cấp tỉnh theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 28/02/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh với tổng số tiền là 229.891,185 triệu đồng (trong đó: 10% thu tiền sử dụng đất năm 2022: 53.337,785 triệu đồng; năm 2023: 61.553,400 triệu đồng; dự toán 10% thu tiền sử dụng đất năm 2024: 115.000 triệu đồng).

Với nguồn kinh phí trên cơ bản đã đảm bảo để thực hiện Dự án khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.