Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét trả lời dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân bị thu hồi tạo khu di tích Chủ tịch phủ, Thủ tướng phủ tại thôn Lập Binh

Tình trạng: Đã được trả lời, giải quyết xong

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7

Công trình khu di tích lịch sử của Chính phủ được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, triển khai thực hiện từ năm 2008. Ngày 14/01/2008, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND về việc thu hồi đất xây dựng công trình Khu di tích lịch sử của Chính phủ tại thôn Lập Binh, xã Bình Yên (đợt 1), với tổng diện tích là 7,4 ha của 39 hộ gia đình đồng thời được phê duyệt kinh phí bồi thường tại Quyết định số 256/QĐ-CT ngày 29/01/2008 bồi thường với tổng kinh phí là 1,92 tỷ đồng, tuy nhiên nhiều hộ có ý kiến đơn giá đền bù thấp do đó chưa nhất trí giải phóng mặt bằng và chưa có khu tái định cư.

Ngày 11/8/2010 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 270/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng khu di tích lịch sử của Chính phủ tại thôn Lập Binh, xã Bình Yên, với diện tích 1,44 ha (giảm 5,96 ha so với trước) và lấy vào đất của 12 hộ gia đình, cá nhân; ban hành Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 về việc điều chỉnh sửa đổi Điều 1 Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 14/01/2008 trong đó điều chỉnh không thu hồi đất của 35 hộ gia đình, cá nhân, với diện tích điều chỉnh giảm là 5,96 ha. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ban hành quyết định phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường với tổng số tiền là 1,19 tỷ đồng cho 12 hộ gia đình, cá nhân có đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng theo quy hoạch điều chỉnh.

Về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 34/35 hộ gia đình có diện tích đất điều chỉnh không thu hồi đã thực hiện việc hướng dẫn các hộ kê khai, họp xét và công khai kết quả họp xét. Hoàn thành 56 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 25/34 hộ gia đình, cá nhân tương ứng với 56 thửa đất với diện tích đất đã được cấp là 36.964,8m2. Tuy nhiên hiện nay chưa tổ chức trả lại cho các hộ gia đình, cá nhân do các hộ chưa thực hiện việc hoàn trả lại kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã nhận và phải thu hồi theo Quyết định số 1691/QĐ-CT ngày 21/5/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương. Đối với 09 hộ gia đình còn lại do một số hộ gia đình đã tách hộ và tự thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, chia tách đất nên không còn hiện trạng thửa đất tại thời điểm ra quyết định thu hồi năm 2010 do đó chưa đủ điều kiện cấp.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

- Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xem xét, chỉ đạo các đơn vị hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận theo nhu cầu và theo hiện trạng các hộ đang sử dụng đối với 09 hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền, vận động và phổ biến chính sách cũng như các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh để các hộ gia đình, cá nhân hiểu và chấp hành việc hoàn trả lại nhà nước số tiền bồi thường mà các hộ đã nhận để Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có cơ sở trả 56 giấy chứng nhận/25 hộ gia đình đúng theo quy định.