Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương đề nghị:

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện phân bổ vốn thực hiện Chương trình 135 cho các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

TRẢ LỜI:

Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 về việc bổ sung dự toán năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Viêc làm và An toàn lao động. Trong đó, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được phân bổ vốn để thực hiện Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 (Chương trình 135 không được phân bổ để thực hiện). Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 phê duyệt phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2021. Đối với nguồn vốn năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 về việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên trong giai đoạn 2021- 2025, nội dung 07 dự án Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 90/QĐ-TTg không có nội dung Chương trình 135 như giai đoạn 2016-2020. Nội dung Chương trình 135 trong giai đoạn 2021-2025 đã được tích hợp, lồng ghép thực hiện vào 02 Chương trình mục tiêu quốc gia, đó là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Căn cứ vào nguồn vốn Trung ương phân bổ tại Quyết định số 653/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham mưu trình Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Hiện nay, các cơ quan chức năng của tinh đang tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.