Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Văn Phú, huyện Sơn Dương; Xã Phú Bình, Xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa đề nghị:

Tỉnh có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các Tổ Covid cộng đồng hoạt động và hỗ trợ người dân xét nghiệm covid - 19.

TRẢ LỜI:

* Về việc hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19:

Ngày 20/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 828/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Sở Tài chính đã phân bổ dự toán kinh phí năm 2022 cho các huyện, thành phố và các đơn vị sử dụng ngân sách để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ năm 2022. Trường hợp Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở mức độ lớn, gồm cả nguồn lực tại chỗ và dự phòng ngân sách huyện, thành phố (bao gồm cả huyện, xã) không đủ đảm bảo để thực hiện, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổng hợp nhu cầu kinh phí báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, qua Sở Tài chính (có xác nhận của Kho bạc nhà nước trên địa bàn) để thẩm định, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định cấp bổ sung kinh phí theo quy định.

* Về việc hỗ trợ kinh phí cho các Tổ Covid cộng đồng:

Hiện nay, Trung ương chưa có cơ chế, chính sách và hướng dẫn về việc hỗ trợ từ nguồn ngân sách cho các Tổ covid cộng đồng khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Tuy nhiên, thực hiện Thông báo Kết luận số 17/TB-UBND ngày 20/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính có Văn bản số 329/STC-QLNS ngày 23/02/2022 về kinh phí thực hiện hỗ trợ Tổ covid cộng đồng, đề nghị Ủy ban nhân huyện, thành phố chủ động sử dụng kinh phí khoán hoạt động và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố theo định mức quy định tại Điều 21 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

* Về kinh phí hỗ trợ người dân xét nghiệm Coivd-19:

Việc thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian vừa qua chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước, việc thanh toán theo chế độ Bảo hiểm y tế (BHYT) chỉ áp dụng đối với trường hợp người tham gia BHYT đi khám, chữa bệnh ngoại trú hoặc đang điều trị nội trú có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 và được chỉ định thực hiện xét nghiệm chẩn đoán căn nguyên theo hướng dẫn của Bộ Y tế.