Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Công ty Cổ phần chè Tân Trào giao lại phần diện dích đất sử dụng không hiệu quả và diện tích đất cho thuê không đúng quy định về địa bàn xã quản lý.

TRẢ LỜI:

Ngày 06/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-STNMT về việc chấp hành pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường của Công ty cổ phần chè Tân Trào, huyện Sơn Dương. Trong đó: có nội dung kiến nghị Công ty cổ phần chè Tân Trào thực hiện:

“- Triển khai ngay việc lập phương án sử dụng đất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn bản số 1398/STNMT-CCĐĐ ngày 09/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang.

- Rà soát những diện tích sử dụng không hiệu quả và không có nhu cầu sử dụng đất, lập hồ sơ trả lại đất cho Nhà nước quản lý theo quy định của pháp luật..”

Ngày 15/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 438/UBND-KT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Kết luận thanh tra số 01/KL-STNMT ngày 06/12/2021.