Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương đề nghị:

Trả một phần đất rừng từ đỉnh Đèo Khế đến khu vực thôn Đồng Đà của Vườn rừng Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cho Ủy ban nhân dân xã Hợp Thành, tỉnh Tuyên Quang quản lý.

TRẢ LỜI:

Khu đất cử tri đề nghị trả lại thuộc thôn Đèo Khế và thôn Đồng Đài xã Hợp Thành, tại khoảnh 150A và khoảnh 185A, chức năng quy hoạch rừng đặc dụng, diện tích 118,64 ha, chủ quản lý là Vườn quốc gia Tam Đảo, trạng thái gồm: Rừng tự nhiên hỗn giao gỗ tre nứa (HG2), rừng trồng gỗ núi  đất (RTG), đất chưa có rừng (DT1) và đất khác ngoài lâm nghiệp.

Kiểm tra thực tế trong tổng diện tích 118,64 ha thuộc thôn Đèo Khế và thôn Đồng Đài xã Hợp Thành, tại khoảnh 150A và khoảnh 185A, chức năng quy hoạch rừng đặc dụng có hiện trạng sử dụng như sau:

+ Rừng do Vườn quốc gia Tam Đảo được giao quản lý là 118,64 ha,  tuy nhiên thực tế đang quản lý là 69,19 ha, có các trạng thái gồm: Rừng gỗ trồng núi đất (RTG); rừng tự nhiên hỗn giao gỗ tre nứa (HG2);

+ Đất do hộ gia đình đang trồng cây là 49,45 ha, có các trạng thái gồm: Chè, cây lâu năm, Vầu, rừng trồng núi đất (RTG).

Toàn bộ diện tích 118,64 ha thuộc thôn Đèo Khế và thôn Đồng Đài xã Hợp Thành, tại khoảnh 150A và khoảnh 185A, chức năng  quy hoạch rừng  đặc dụng, đã được giao cho Vườn quốc gia Tam Đảo (tại quyết định số 134/QĐ- UBND ngày 05/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc cấp giấy chứng nhận cho Vườn quốc gia Tam Đảo) quản lý, sử dụng đúng quy định của pháp luật. Hàng năm, Vườn quốc Gia Tam Đảo đều bố trí kinh phí hỗ trợ cho các thôn Đèo Khế và thôn Đồng Đài xã Hợp Thành để bảo vệ rừng tại khu vực nêu trên.  Việc  trả lại đất từ Vườn quốc Gia Tam Đảo để giao lại cho địa phương phải thực hiện các trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Luật Lâm nghiệp và Luật Đất đai.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương làm việc cụ thể với Vườn quốc gia Tam Đảo để có phương án về quản lý, sử dụng có hiệu quả diện tích đất chồng lấn tại khu vực nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về Đất đai, Lâm nghiệp.