Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tăng cường công tác quản lý, cấp phép cho các doanh nghiệp vào hoạt động kinh doanh tại các cụm, khu công nghiệp trên địa bàn.

TRẢ LỜI:

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước  đối với  các doanh nghiệp đầu tư hoạt động tại các cụm, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và Khu công nghiệp Sơn Nam, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương luôn  được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả như: Phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương trong quá trình thẩm định, tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư; thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện và chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường, lao động, công tác phòng chống cháy nổ đảm bảo đúng quy định pháp luật. Trên địa bàn xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương có Khu công nghiệp Sơn Nam với diện tích quy hoạch 150 ha. Đến nay, có 07 dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương, trong đó 02 dự án đang hoạt động sản xuất - kinh doanh, 04 dự án đang trong giai đoạn đầu tư và 01 dự án đang ngừng hoạt động từ năm 2015.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương và các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý, cấp phép cho các doanh nghiệp vào hoạt động kinh doanh tại các cụm, khu công nghiệp trên địa bàn, theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện các dự án và hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định của pháp luật.