Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét có cơ chế, chính sách, hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng cho Nhân dân khi xây dựng đường điện 0,4 Kv.

TRẢ LỜI:

Theo quy định của pháp luật đất đai năm 2013 (Điều 62, Điều  74, Điều  83) thì khi thực hiện dự án, công trình đường điện mà có sử dụng đất (xây dựng chân cột điện, trạm biến áp...) thì phải thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định và chính sách bồi thường, hỗ trợ của địa phương (Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang). Đối với trường hợp không phải thu hồi đất nhưng bị hạn chế khả  năng  sử dụng đất (hành lang an toàn đường điện) thì được bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất đối với đường dây 22Kv, 35Kv, 110Kv, 220Kv và 500 Kv theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực và Điều 7 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Như vậy, đối với diện tích đất nằm trong hành lang an toàn đường dây điện 0,4 Kv không thuộc trường hợp bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất. Diện tích đất xây dựng công trình chân cột điện, trạm biến áp…thuộc trường hợp được xem xét bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình.

Để đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật và giải quyết đề nghị của cử tri xã Sơn Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương (cơ quan thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn huyện) chỉ đạo rà soát, kiểm tra công trình nêu trên, thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.