Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tỉnh kiến nghị với Trung ương nghiên cứu, xem xét cho người từ 75 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp người cao tuổi hàng tháng; tăng mức hỗ trợ cho người cao tuổi hiện nay tuổi lên 400 nghìn đồng/tháng, mức hỗ trợ hiện nay quá thấp (270.000/người/tháng).

TRẢ LỜI:

Chính sách trợ giúp xã hội thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ đó góp phần chia sẻ, hỗ trợ một phần khó khăn, giúp các đối tượng hòa nhập cuộc sống, cộng đồng, xã hội và phát triển nhằm ổn định an sinh xã hội. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn lực ngân sách của Nhà nước còn nhiều khó khăn, phải đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng,… nên mức kinh phí trợ giúp xã hội hiện nay còn hạn chế, chưa đáp ứng được mong muốn của nhân dân.

Trong Báo cáo số 30/BC-ĐBQH ngày 20/9/2017 của Đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang báo cáo kết quả giám sát "Việc thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội từ năm 2014 đến năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” và các báo cáo công tác bảo trợ xã hội hằng năm của tỉnh đã kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ một số nội dung trong công tác thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, trong đó có đề nghị Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung Luật Người cao tuổi trong đó quy định độ tuổi được hưởng chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên từ 75 tuổi trở lên đối với người cao tuổi sinh sống ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn, người cao tuổi là người dân tộc thiểu số và người cao tuổi là phụ nữ, xem xét nâng mức trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng và đang được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các cơ sở trợ giúp xã hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động ‑ Thương binh và Xã hội tiếp tục tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến với các Bộ, ngành trung ương tiếp tục xem xét giải quyết các kiến nghị liên quan đến chính sách trợ giúp xã hội theo quy định.