Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương đề nghị:

Sớm triển khai thực hiện Quyết định số 2287/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Tuyên Quang để người dân xã Tân Trào được hưởng chế độ ưu đãi về Bảo hiểm y tế theo quy định.

TRẢ LỜI:

Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2287/QĐ-TTg về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Tuyên Quang. Tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, theo đó đã giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi bổ sung Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 07/10/2018 của Chính phủ trong đó có chính sách hỗ trợ thẻ Bảo hiểm y tế cho nhân dân các xã ATK cách mạng. Sau khi có quy định cụ thể của Chính phủ, tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với các xã An toàn khu, vùng An toàn khu của tỉnh.