Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương đề nghị:

Ngành chức năng rà soát, giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng sản xuất, trồng cây lâu năm của người dân trùng với diện tích rừng đặc dụng (hiện nay, tại thôn Mỏ Ché, xã Tân Trào người dân đã và đang canh tác trồng cây chè và các loại cây màu khác từ năm 1993, trong khi đó năm 2007 khu vực này được đưa vào phê duyệt quy hoạch là rừng đặc dụng).

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương rà soát, kiểm tra từng trường hợp cụ thể theo đề nghị của hộ gia đình, cá nhân; căn cứ các quy định của pháp luật và Văn bản số 727/TNMT-CCĐĐ ngày 27/8/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 nhưng nằm trong quy hoạch phân 3 loại rừng để hướng dẫn nhân dân lập hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; có văn bản trả lời nêu rõ lý do để nhân dân được biết trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.