Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét, giúp đỡ người dân thôn Vĩnh Tân đăng ký thương hiệu làng nghề chè Vĩnh Tân để tăng giá trị sản phẩm chè địa phương. Hiện người dân gặp khó khăn trong quá trình đăng ký thương hiệu do trùng tên với Hợp tác xã chè Vĩnh Tân, tuy nhiên, Hợp tác xã không phải của người dân bản địa.

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Làng nghề chè thôn Vĩnh Tân, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương được công nhận tại Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổng số hộ tham gia là 102/107 hộ, chiếm 95% số hộ trong thôn. Đạt các tiêu chí làng nghề theo quy định tại Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

Hợp tác xã sản xuất chè Vĩnh Tân có trụ sở chính tại thôn Vĩnh Tân, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, được cấp giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã lần đầu ngày 07/10/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 02 vào ngày 10/01/2018. Hợp tác xã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép sử dụng địa danh để đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm “ Chè Vĩnh Tân”. Ngày 01/12/2015, Hợp tác xã sản xuất chè Vĩnh Tân được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 255260, tên nhãn hiệu là “VĨNH TÂN” được cấp theo Quyết định số 76005/QĐ-SHTT của Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, loại nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể không bảo hộ riêng.

Căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn, Làng nghề chè thôn Vĩnh Tân, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương muốn đăng ký nhãn hiệu để bảo hộ và phát triển thương hiệu làng nghề chè Vĩnh Tân để tăng giá trị sản phẩm chè địa phương, có thể tiếp cận một trong các phương án sau:

  (1) Các hộ tham gia Làng nghề chè liên kết với Hợp tác xã sản xuất chè Vĩnh Tân, thoả thuận để Hợp tác xã sản xuất chè Vĩnh Tân cho phép sử dụng nhãn hiệu đã có là “VĨNH TÂN” dưới danh nghĩa nhãn hiệu chứng nhận.

(2) Các hộ tham gia Làng nghề chè Vĩnh Tân tổ chức lại hình thức sản xuất theo loại hình tổ hợp tác hoặc hợp tác xã và tự lựa chọn, đăng ký nhãn hiệu riêng tại Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ.

  Để đăng ký nhãn hiệu, phát triển thương hiệu làng nghề chè Vĩnh Tân nói riêng và các làng nghề khác trên địa bàn huyện Sơn Dương nói chung theo đúng quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương:

- Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện.

- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về phát triển ngành nghề nông thôn; hướng dẫn các làng nghề tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; lựa chọn hình thức đăng ký sở hữu trí tuệ để bảo hộ thương hiệu cho sản phẩm chè của làng nghề theo đúng quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn làng nghề chè Vĩnh Tân thành lập tổ hợp tác hoặc hợp tác xã để tổ chức sản xuất theo hướng hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; gắn phát triển làng nghề với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phát triển thương hiệu sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.