Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nghiên cứu có cơ chế chính sách hỗ trợ cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quy hoạch thành vùng sản xuất.

TRẢ LỜI:

Giai đoạn 2015-2020, tỉnh Tuyên Quang đã ban hành nhiều chính sách, quy định hỗ trợ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, như: Các cơ chế, chính sách về hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh; Quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Tuyên Quang; Quy hoạch phát triển trồng trọt tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030,…

Để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghệp của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó có các loại cây trồng đảm bảo phù hợp với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tích hợp các vùng sản xuất hàng hóa tập trung vào Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện.

- Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương trên cơ sở các Quy hoạch đã được phê duyệt và Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, hướng dẫn nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng (việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phải đảm bảo đúng với các Quy hoạch đã được phê duyệt); mời gọi các doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; đề xuất với Sở Kế hoạch và Đầu tư tích hợp các vùng sản xuất của địa phương vào Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tổ chức thực hiện.