Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tiếp tục có chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố.

TRẢ LỜI:

Giai đoạn 2016-2020, việc hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên được thực hiện theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Hiện nay, Nghị quyết này đã tiến hết hiệu lực thi hành.

Để tiếp tục thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 theo Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy số 05-KL/TU ngày 06/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng dự thảo và tiến hành các bước để trình ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025.