Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân.

TRẢ LỜI:

Tại xã Tam Đa, theo Dự án đo đạc địa chính năm 2012 do Sở Tài nguyên và Môi trường là chủ đầu tư đã thực hiện kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận là 12.307 hồ sơ.Trong đó, hồ sơ họp xét đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận là 11.627 hồ sơ/giấy; hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy là 680 hồ sơ. Kết quả đến nay đã cấp được 11.627 giấy chứng nhận đạt 100% hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Hồ sơ thẩm định không đủ điều kiện là 680 hồ sơ, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đã bàn giao lại số hồ sơ chưa đủ điều kiện cho Ủy ban nhân dân xã để hướng dẫn nhân dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để thực hiện cấp giấy chứng nhận theo nhu cầu.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Sơn Dương đã tiếp nhận 21 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã Tam Đa, trong đó đủ điều kiện và ký giấy chứng nhận là 17 giấy, thẩm định không đủ điều kiện là 4 hồ sơ .

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Ủy ban nhân dân các xã hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất đến trực tiếp Bộ phận nhận và trả kết quả một cửa xã để được hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận theo nhu cầu.