Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Văn Phú, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét kiến nghị Trung ương sửa đổi khoản 49 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật Đất đai, theo hướng thuận tiện cho người sử dụng đất.

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Khoản 49 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định:

“3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất và chuyển Bản trích đo thửa đất mới tách cho người sử dụng đất để thực hiện ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng một phần thửa đất mới tách;”

Như vậy, khi người sử dụng đất chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì việc đo đạc địa chính để chia tách thửa đất do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện.

Để đẩy nhanh thời gian thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất khi thực hiện chia tách thửa đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1357/STNMT-VPĐK ngày 02/11/2017 gửi Ủy ban nhân dân xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đề nghị thông báo cho người sử dụng đất có thể liên hệ các đơn vị có đủ tư cách pháp nhân trong và ngoài tỉnh (đơn vị đã có giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ do Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp đang có hiệu lực) để thực hiện trích đo địa chính chia tách thửa đất theo quy định của pháp luật. Văn phòng đăng ký đất đai sẽ kiểm tra mảnh trích đo địa chính thửa đất trước khi đưa vào sử dụng theo quy định tại Khoản 7, Điều 22, Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất kiến nghị Chính phủ sửa đổi quy định tại Khoản 3 Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Khoản 49 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 để tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất đáp ứng nguyện vọng của cử tri.