Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Văn Phú, huyện Sơn Dương đề nghị:

Có cơ chế hỗ trợ các tổ, đội tự quản thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu xây dựng Đề án “Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 đến năm 2025”, trong đó có nội dung về đầu tư hạ tầng, cơ sở thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn. Sau khi đề án được phê duyệt Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai thực hiện theo lộ trình.