Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Văn Phú, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nghiên cứu giao thêm cho chức danh Công an viên đảm nhiệm một số nhiệm vụ ở thôn, tổ nhân dân vì hiện nay thôn, tổ nhân dân không còn chức danh Phó trưởng thôn, tổ nhân dân.

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại Điều 10, Chương II, Pháp lệnh số 06/2008/PL-UBTVQH12 Pháp lệnh công an xã, quy định tổ chức công an xã gồm: Trưởng công an xã, Phó trưởng công an xã và công an viên; Điều 13 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Công an viên “Công an viên thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Công an xã; chịu trách nhiệm triển khai thực hiện chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn dân cư do mình phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ khác về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội do Trưởng Công an xã giao”. Như vậy, căn cứ vào nhiệm vụ, tính chất công việc và tình hình thực tế ở địa phương trong việc bảo đảm an ninh trật tự, Trưởng công an xã có thể giao thêm các nhiệm vụ khác cho công an viên thực hiện.