Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Văn Phú, huyện Sơn Dương đề nghị:

Cơ quan chức năng cấp kịp thời, đầy đủ cho xã phôi giấy trích lục giấy khai sinh theo Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, các loại biểu mẫu, gồm: Giấy khai sinh bản chính, Giấy khai sinh bản sao, Giấy chứng nhận kết hôn do Bộ Tư pháp in, phát hành. Ngày 27/8/2020, Phòng Tư pháp huyện Sơn Dương đã có Văn bản số 134/PTP-HT đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang cấp 12.000 tờ biểu mẫu Giấy khai sinh bản sao, để cấp cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đến nay, Phòng Tư pháp huyện Sơn Dương đã tiếp nhận và cấp phát 7.300 tờ Giấy khai sinh bản sao cho các xã, thị trấn để cấp cho công dân theo quy định của pháp luật, trong đó, tại Ủy ban nhân dân xã Văn Phú: Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 16/7/2020 thực hiện cấp 450 Trích lục khai sinh bản sao. Thực hiện đăng ký nhu cầu Giấy khai sinh bản sao sử dụng từ ngày 16/7/2020 đến 31/12/2020 là 285 tờ. Đến nay đã được cấp 170 tờ/285 tờ.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp thực hiện cấp đủ, kịp thời Giấy khai sinh bản sao đã đăng ký năm 2020 cho huyện, thành phố, để cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã theo đúng quy định.