Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Văn Phú, huyện Sơn Dương đề nghị:

Bổ sung giáo viên còn thiếu cho các trường THCS, Tiểu học, Mầm non và đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy học của các trường.

TRẢ LỜI:

* Về đề nghị Bổ sung giáo viên còn thiếu cho các Trường THCS, Tiểu học, Mầm non: Trên cơ sở số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Tuyên Quang năm 2020 đã được Bộ Nội vụ thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt và quyết định giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh bằng với số lượng người làm việc đã được Bộ Nội vụ thẩm định. Do đó, hiện nay tỉnh không còn số lượng người làm việc chưa giao để bổ sung cho các trường học theo đề nghị của cử tri.
* Về đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy học của các trường: Công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non Văn Phú đã được Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư và xây dựng giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương sớm hoàn thiện thủ tục để thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định.