Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đại Phú, Xã Văn Phú, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét, kiến nghị Chính phủ bổ sung phụ cấp theo loại đơn vị hành chính cấp xã đối với công chức. Hiện nay, theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng một số chế độ chính sách đối với các bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì chỉ cán bộ được hưởng phụ cấp theo loại đơn vị hành chính cấp xã còn công chức không được hưởng.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiến nghị đề xuất Chính phủ, Bộ Nội vụ xem xét sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ cho công chức cấp xã được hưởng phụ cấp phân loại xã như cán bộ cấp xã và các ý kiến tham luận tại hội nghị, hội thảo do Bộ Nội vụ tổ chức. Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp tục đề xuất, kiến nghị với Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chính phủ.