Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Văn Phú, Xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương đề nghị:

Chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra và có biện pháp khắc phục việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ nghèo, cận nghèo. Cử tri phản ánh việc cấp thẻ bảo hiểm y tế còn nhiều sai sót, thời gian rất chậm, ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Để tổ chức việc cấp thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Sơn Dương đảm bảo kịp thời, đúng quy định, Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Dương đã có Công văn gửi các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp trong công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế và có văn bản báo cáo đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế. Trong năm 2016, Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Dương đã thực hiện in, cấp được tổng số 160.919 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng. Trong đó có 132.312 thẻ cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã khắc phục tồn tại, nhất là việc lập danh cấp thẻ bảo hiểm y tế chậm, thực hiện nhắc nhở, chấn chỉnh các bộ phận và các bộ cấp thẻ thực hiện đảm bảo đúng quy định về thời gian cấp; Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện in đổi trả lại ngay cho các đối tượng bị cấp thẻ sai.