Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương đề nghị:

Phân định rõ diện tích đất do Công ty cổ phần chè Tân Trào quản lý. Diện tích đất Công ty được tỉnh cho thuê sử dụng không hiệu quả, đề nghị trả lại cho địa phương để giao cho nhân dân khai thác và sử dụng.

TRẢ LỜI:

* Về đề nghị phân định rõ diện tích đất do Công ty cổ phần Chè Tân Trào quản lý:

Thực hiện Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của Công ty chè Tân Trào (nay là Công ty cổ phần Chè Tân Trào), Công ty đã rà soát, lập hồ sơ thu hồi, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số             337/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 với tổng diện tích là 548,6ha, trong đó diện tích thuê đất để sản xuất là 306,41ha, diện tích trả địa phương là 242,27ha (chiếm 44%), ranh giới xác định cụ thể trên bản đồ tỷ lệ 1/2.000 kèm theo.

Ranh giới diện tích đất Công ty cổ phần chè Tân Trào được thuê đất đã được chôn mốc ngoài thực địa và tổ chức bàn giao cho Ủy ban nhân dân xã Tú Thịnh quản lý diện tích thu hồi của Công ty chè Tân Trào để lập hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Tú Thịnh phối hợp với Công ty cổ phần chè Tân Trào rà soát, kiểm tra các mốc đã chôn ngoài thực địa để công bố với nhân dân. Trường hợp kiểm tra phát hiện mốc bị mất hoặc hư hỏng (nếu có) đề nghị Công ty cổ phần chè Tân Trào phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tú Thịnh tổ chức chôn lại mốc theo đúng hồ sơ đất đai được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

* Về đề nghị diện tích đất Công ty được tỉnh cho thuê sử dụng không hiệu quả, đề nghị trả lại địa phương để giao cho nhân dân khai thác và sử dụng:

Diện tích đất cử tri đề nghị khoảng 28,66ha nằm trong ranh giới diện tích 306,41ha Ủy ban nhân dân tỉnh cho Công ty cổ phần chè Tân Trào thuê đất tại Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 16/10/2012, hiện trạng là đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm khác, đất rừng sản xuất thuộc các thôn trên địa bàn xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đề nghị Công ty cổ phần chè Tân Trào rà soát toàn bộ diện tích đất được tỉnh cho thuê, xác định diện tích đất không phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh của đơn vị hoặc sử dụng không hiệu quả để lập phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ, lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền thu hồi đất bàn giao cho địa phương quản lý để Ủy ban nhân dân xã lập phương án giao đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.