Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét hỗ trợ kinh phí, đồ bảo hộ cho các tổ Covid cộng đồng hoạt động; hỗ trợ kinh phí cho nhân viên y tế thôn bản, hiện nay do dịch Covid-19 đội ngũ này phải hoạt động thường xuyên, khối lượng công việc nhiều.

TRẢ LỜI:

Ngày 22/02/2022, Sở Tài chính có Văn bản số 329/STC-QLNS hướng dẫn về kinh phí hỗ trợ tổ Covid cộng đồng. Ngày 10/3/2022, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương có Văn bản số 468/UBND-TC về kinh phí thực hiện hỗ trợ tổ Covid cộng đồng, trong đó đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chủ động sử dụng kinh phí khoán hoạt động chi thường xuyên của thôn, tổ dân phố đã được UBND huyện giao tại Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;  áp dụng mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố theo định mức quy định tại  Điều 21, Nghị quyết  số 06/2021/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh.

Sau khi sử dụng hết kinh phí khoán nêu trên mà chưa đủ kinh phí để chi trả cho các hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào quy mô và năng lực hoạt động của các Tổ Covid cộng đồng tiếp tục sử dụng nguồn dự phòng ngân sách, nguồn kết dư ngân sách và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác để thực hiện hỗ trợ các tổ Covid cộng đồng trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Trường hợp sau khi sử dụng hết các nguồn lực nêu trên mà chưa đủ kinh phí để chi cho các hoạt động của Tổ Covid cộng đồng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổng hợp nhu cầu còn thiếu báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để được xem xét, hỗ trợ kinh phí theo quy định.