Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tiếp tục hỗ trợ làm nhà cho những người có công đang hưởng trợ cấp của nhà nước.

TRẢ LỜI:

Từ năm 2016 đến nay, xã Trung Yên đã được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng là 07 nhà (Hỗ trợ làm mới theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg 03 nhà; hỗ trợ từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của huyện 04 nhà).

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để tiếp tục hỗ trợ làm nhà cho những người có công đang hưởng trợ cấp của nhà nước theo quy định.