Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Rà soát, quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng một số diện đất rừng sang đất rừng sản xuất, đất nông nghiệp để giao cho nhân dân sản xuất, phát triển kinh tế.

TRẢ LỜI:

Ngày 16/5/2018, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương có Văn bản số 835/UBND-TNMT (giao hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tân Trào chủ trì phối hợp phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân xã Trung Yên) về việc rà soát đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Trung Yên.

Ngày 21/5/2018, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tân Trào có Báo cáo số 70/BC-HKL về kết quả rà soát đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Trung Yên, trong đó: Tổng diện tích tự nhiên 3.298,75 ha, diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp 2.350,36 ha, chiếm 71,25% tổng diện tích tự nhiên (diện tích có rừng 1.720,91ha, diện tích chưa có rừng 629,45 ha), cụ thể:

- Tại Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Trung Yên được điều chỉnh cơ cấu 3 loại rừng giai đoạn 2016-2020, chuyển đổi 71,39 ha đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất để tạo điều kiện cho người dân có đất sản xuất phục vụ đời sống, phát triển kinh tế.

- Tại Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Trung Yên được điều chỉnh cơ cấu 3 loại rừng giai đoạn 2021-2025, chuyển đổi 333,68 ha đất rừng sản xuất ra đất ngoài lâm nghiệp để tạo điều kiện cho người dân có đất sản xuất phục vụ đời sống, phát triển kinh tế.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương rà soát, tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện điều chỉnh quy hoạch phân 3 loại rừng cho phù hợp điều kiện thực tế và điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021-2025 theo lộ trình tại Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh (chuyển đổi 333,68 ha đất rừng sản xuất xã Trung Yên ra đất ngoài lâm nghiệp).