Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tỉnh nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng bổ sung chính sách hỗ trợ xi măng, cát, sỏi để nhân dân thuận tiện thi công các tuyến kênh mương trong điều kiện không thể áp dụng cấu kiện kênh bê tông thành mỏng đúc sẵn.

TRẢ LỜI:

Việc kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh hiện đang được triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII quy định mức hỗ trợ kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025. Qua tổng kết, đánh giá kết quả kiên cố hóa kênh mương bằng cấu kiện kênh bê tông thành mỏng đúc sẵn mặt cắt Parabol cốt thép phân tán mác 500 giai đoạn 2016-2020 cơ bản phù hợp với điều kiện thực tế tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả cao và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên có một số ít các tuyến kênh cần kiên cố đi qua các khu vực có điều kiện địa hình, địa chất phức tạp hoặc khó khăn về vận chuyển thì có thể phải kiên cố hóa bằng kênh bê tông đổ tại chỗ.
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo UBND xã Trung Yên xem xét cụ thể, nếu khối lượng kênh kiên cố nhỏ, chỉ đạo Ban quản lý công trình thủy lợi xã chủ động sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi hàng năm để tổ chức thực hiện, trường hợp kinh phí lớn, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xem xét, sắp xếp thứ tự ưu tiên để thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Đầu tư công.