Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Trung Yên, Xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nâng phụ cấp đối với nhân viên thú y tại cơ sở; công an viên không chuyên trách ở thôn, bản.

TRẢ LỜI:

* Về đề nghị nâng phụ cấp đối với nhân viên thú y tại cơ sở:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, mức phụ cấp hằng tháng (so với mức lương cơ sở) đối với nhân viên thú y là 1,16 (đơn vị hành chính cấp xã loại I); 1,12 (đơn vị hành chính cấp xã loại II); 1,1 (đơn vị hành chính cấp xã loại III). Việc quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với nhân viên thú y theo quy định hiện hành của Hội đồng nhân dân tỉnh đã cao hơn so với quy định trước đây (Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức 1,05 đối với đơn vị hành chính cấp xã loại I; 1,12  đối với đơn vị hành chính cấp xã loại II; 1,1 đối với đơn vị hành chính cấp xã loại III) và phù hợp với điều kiện ngân sách của tỉnh.

* Về đề nghị nâng phụ cấp đối với Công an viên không chuyên trách ở thôn, bản:

Theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì Công an viên ở thôn, tổ dân phố không phải là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Tại Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, chức danh Công an viên được hưởng mức phụ cấp so với mức lương cơ sở là 0,65 (đối với Thôn, tổ dân phố loại 1); 0,62 (đối với Thôn, tổ dân phố loại 2) và 0,6 (đối với Thôn, tổ dân phố loại 3).

Trong khi Chính phủ chưa bãi bỏ, sửa đổi bổ sung các quy định về chức danh, mức phụ cấp theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ (trong đó có chức danh Công an viên), Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã quy định chức danh Công an viên tiếp tục được hưởng mức phụ cấp như đã được hưởng tại Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến khi có quy định khác của cơ quan có thẩm quyền. Mức phụ cấp hằng tháng đối với chức danh Công an viên theo quy định hiện hành của Hội đồng nhân dân tỉnh đã phù hợp với mức khoán kinh phí của Trung ương và phù hợp với điều kiện ngân sách của tỉnh.