Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét bố trí thêm chức danh Phó Trưởng thôn để thuận lợi trong công tác lãnh đạo thôn và sinh hoạt của nhân dân khi Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn đi vắng nhiều ngày hoặc ốm đau.

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức của thôn, tổ dân phố thì mỗi thôn có Trưởng thôn, mỗi Tổ dân phố có Tổ trưởng tổ dân phố trường hợp cần thiết thì có 01 Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố. Phó Trưởng thôn, Phó tổ trưởng Tổ dân phố do Trưởng thôn, Tổ Trưởng tổ dân phố lựa chọn sau khi thống nhất với Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố; Ủy ban nhân dân xã quyết định công nhận Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố. Theo đó, việc xem xét, bố trí chức danh Phó Trưởng thôn do Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét quyết định căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 6, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định: Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng ban công tác Mặt trận được hưởng phụ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước. Như vậy, nếu xã bố trí Phó Trưởng thôn thì không được hưởng phụ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước.