Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Trung Yên, Xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương đề nghị:

Công nhận Hội người cao tuổi là tổ chức đặc thù, hỗ trợ phụ cấp cho Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã.

TRẢ LỜI:

Tại Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng quy định: “Không xây dựng văn bản riêng đối với một số hội đã được công nhận là tổ chức chính trị - xã hội, hội có đảng đoàn và không quy định hội có tính chất đặc thù”. Thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Văn bản số 2796-CV/TU ngày 15/12/2014 và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 391/UBND-NV ngày 25/2/2015, trong đó xác định: “không quy định hội có tính chất đặc thù” trên địa bàn tỉnh.

Chức danh Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tại xã, phường, thị trấn không được quy định là người hoạt động không chuyên trách nên không được hưởng phụ cấp theo quy định tại Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, khả năng ngân sách của tỉnh chưa đảm bảo để xem xét bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi ở xã, phường, thị trấn là người hoạt động không chuyên trách và chi trả phụ cấp theo đề nghị của cử tri.