Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Thanh lý công trình nước sạch, hiện nay công trình đã xuống cấp, nhân dân không sử dụng được.

TRẢ LỜI:

Hiện nay việc quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh đang được thực hiện theo Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 30/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Để có sở sở xem xét thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung không hoạt động, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương thực hiện theo quy định.