Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương đề nghị:

Sớm quy hoạch, bố trí kinh phí xây dựng khu tập kết rác thải tập trung để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

TRẢ LỜI:

Theo quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới xã Thiện Kế, bãi rác tập trung cho xã Thiện Kế được quy hoạch tại khu ba Cây Cọ, thôn Xóm Đá, xã Thiện Kế. Do ngân sách địa phương còn hạn hẹp chưa triển khai xây dựng được các điểm chứa rác thải trên.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Thiện Kế giao các đoàn thể, chi hội các thôn tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức vệ sinh thu gom rác thải, xử lý, phân loại tại gia đình để giữ gìn vệ sinh chung; tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện mô hình xã hội hóa trong việc thu gom, xử lý rác thải để đảm bảo vệ sinh môi trường.