Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương đề nghị:

Trả lời bằng văn bản cho gia đình thân nhân liệt sĩ Đàm Văn Hinh và liệt sĩ Phạm Văn Tẹo đang được hưởng chế độ thân nhân liệt sĩ theo quy định, nhưng đến nay do bị mất hồ sơ gốc nên gia đình các đối tượng này bị cắt chế độ thân nhân liệt sĩ.

TRẢ LỜI:

- Về chế độ đối với gia đình thân nhân liệt sĩ Đàm Văn Hinh:

Chế độ thờ cúng liệt sĩ mỗi năm một lần theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ, gia đình liệt sĩ chưa được hưởng chế độ theo quy định với lý do như sau:

Theo kết quả tổng rà soát người có công năm 2015, liệt sĩ Đàm Văn Hinh không có hồ sơ gốc lưu tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Ngày 30/10/2014, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có Văn bản số 1116/SLĐTBXH-NCC về việc tra cứu hồ sơ liệt sĩ gửi Cục Người có công - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Ngày 27/11/2014, Cục Người có công có Văn bản trả lời số 1918/NCC-LTHS về việc trả lời kết quả tra cứu hồ sơ liệt sĩ Đàm Văn Hinh không thấy tên và hồ sơ lưu tại Cục Người có công.

Ngày 08/3/2016, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục có Văn bản 238/SLĐTBXH-NCC gửi Cục Chính sách - Bộ Quốc phòng về việc phối hợp tra cứu thông tin hồ sơ liệt sĩ không có hồ sơ gốc (chỉ xác định được 20 hồ sơ quân nhân hy sinh, từ trần nhưng không có tên).

Ngày 27/4/2016, Cục Chính sách - Tổng Cục Chính trị trả lời tại Văn bản số 1064/CS-TBLS về việc cung cấp thông tin quân nhân hy sinh, từ trần.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với cơ quan chức năng và gia đình tra cứu thông tin, hồ sơ liệt sĩ Đàm Văn Hinh để giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ theo quy định.

- Về Chế độ đối với gia đình thân nhân liệt sĩ Phạm Văn Tẹo:

Về chế độ thờ cúng liệt sĩ mỗi năm một lần theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ, gia đình liệt sĩ chưa được hưởng chế độ theo quy định với lý do như sau: Tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hiện nay không có hồ sơ gốc liệt sĩ Phạm Văn Tẹo và cũng không nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ.