Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét, nghiên cứu cơ chế cho thu hồi đất hoặc hoán đổi đất 5% ở các khu khuôn viên nhà văn hóa thôn do diện tích chưa đảm bảo để xây dựng Nhà văn hóa đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

TRẢ LỜI:

Theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai, việc hoán đổi (chuyển đổi) đất 5% ở các khu khuôn viên nhà văn hóa thôn do diện tích đất chưa đảm bảo để xây dựng nhà văn hóa đạt tiêu chuẩn nông thôn mới là không thực hiện được.

Việc xây dựng Nhà văn hóa thôn phục vụ cho mục đích sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai 2013. Để có căn cứ thu hồi đất, Ủy ban nhân dân xã Thiện Kế căn cứ định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa theo Thông tư số 01/TT-BTNMT ngày 09/02/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quy hoạch nông thôn mới của xã Thiện Kế đã được phê duyệt để tổ chức rà soát diện tích đất các nhà văn hoá hiện có trên địa bàn, nhu cầu sử dụng đất để đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tổng hợp, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình phê duyệt theo quy định.