Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đồng Quý, Xã Thanh Phát, huyện Sơn Dương; Xã Bình Phú, Xã Hòa An, Xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa; Xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn đề nghị:

Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho UBND các xã

TRẢ LỜI:

- Cử tri các xã Bình Phú, Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa: Công trình Trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Bình Phú được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 31/8/2015; công trình Trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Nhân Lý được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chủ trương đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 31/8/2015, theo đó 2 công trình nêu trên có trong danh mục đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2017-2020.

- Cử tri xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn: Đối với việc đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Đạo Viện đang được xem xét để đưa vào kế hoạch trung hạn đầu tư công, giai đoạn 2016-2020.

- Cử tri xã Đồng Quý, Thanh Phát, huyện Sơn Dương: Ngày 31/8/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1282/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã Thanh Phát, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, thời gian thực hiện và đầu tư 2017-2020. Đối với xã Đồng Quý, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, trong đó có đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Đồng Quý trong giai đoạn 2016-2020.