Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thanh Phát, huyện Sơn Dương đề nghị:

Rà soát, có phương án giao rừng phòng hộ trên địa bàn xã cho nhân dân quản lý, bảo vệ.

TRẢ LỜI:

Ngày 12/3/2019, Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Ủy ban nhân dân xã Thanh Phát làm việc với ông Hoàng Văn Cóong (cử tri Thôn Cây Nhội, xã Thanh Phát, huyện Sơn Dương) về nội dung ý kiến, kiến nghị: "Rà soát, có phương án giao rừng phòng hộ trên địa bàn xã cho nhân dân quản lý, bảo vệ”.

Tuy nhiên, sau khi làm việc với ông Hoàng Văn Cóong (cử tri Thôn Cây Nhội, xã Thanh Phát, huyện Sơn Dương) thì nội dung ý kiến, kiến nghị là: "Đề nghị giao khoán bảo vệ toàn bộ diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn xã cho các hộ gia đình, cá nhân để dễ quản lý".

Thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn ngân sách Trung ương cấp theo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững cho các huyện, thành phố để triển khai thực hiện hợp đồng giao khoán bảo vệ đối với những diện tích rừng tự nhiên đủ điều kiện.

Tuy nhiên, do nguồn ngân sách Trung ương cấp theo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững cho tỉnh Tuyên Quang còn hạn chế, chưa đủ so với nhu cầu nguồn vốn cần thiết để thực hiện việc khoán bảo vệ rừng tự nhiên đủ điều kiện trên địa bàn toàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ cho các huyện, thành phố để thực hiện hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng trên địa bàn các xã, phường, thị trấn trên cơ sở cân đối nguồn ngân sách được Trung ương cấp.

Do đó, trên địa bàn xã Thanh Phát, huyện Sơn Dương hiện nay có 809,24ha rừng tự nhiên đủ điều kiện giao khoán bảo vệ rừng, nhưng mới thực hiện hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên cho 25 hộ gia đình, trên diện tích là 560,40ha, với tổng số tiền giao khoán đã chi trả cho các hộ gia đình là 448,320 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020. Đến nay, toàn bộ diện tích 560,40ha rừng tự nhiên đã giao khoán được quản lý, bảo vệ tốt và đã được nghiệm thu, thanh toán tiền công khoán bảo vệ rừng cho các hộ gia đình theo quy định.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đề nghị Trung ương cấp bổ sung kinh phí để thực hiện việc giao khoán bảo vệ toàn bộ diện tích rừng tự nhiên đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh nói chung, trong đó có 248,84ha rừng tự nhiên đủ điều kiện nhưng chưa được giao khoán bảo vệ rừng cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã Thanh phát, huyện Sơn Dương.

- Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Thanh Phát tổ chức quản lý nghiêm diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn xã theo quy định tại: Chị thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chị thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.