Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thanh Phát, huyện Sơn Dương đề nghị:

Kiểm tra, giải quyết việc xây dựng công trình thủy lợi phai Cây Gạo, thôn Lục Liêu, xã Thanh Phát đã chắn mất đường đi lại hàng ngày của nhân dân (công trình do xã làm chủ đầu tư, huyện phê duyệt thiết kế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiệm thu).

TRẢ LỜI:

Công trình thủy lợi phai Cây Gạo được đầu tư xây dựng theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 30/03/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, bằng nguồn vốn giảm nghèo bền vững do Ủy ban nhân dân xã Thanh Phát làm Chủ đầu tư. Hiện nay, công trình đã thi công hoàn thành nhưng chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Nguyên nhân: Hồ sơ hoàn thành công trình thủy lợi đồng Cây Gạo chưa đầy đủ tài liệu; chưa khắc phục đường đi lại (đường đi vào vùng sản xuất) của nhân dân theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 95/SNN-QLXDCT ngày 16/01/2019 về việc thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình thủy lợi đồng Cây Gạo, thôn Lục Liêu, xã Thanh Phát, huyện Sơn Dương.

Ngày 13/3/2019, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sơn Dương đã làm việc với Ủy ban nhân dân xã Thanh Phát, Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Thanh Phát, trong đó đã đề nghị Chủ đầu tư (Ủy ban nhân dân xã Thanh Phát) khắc phục các nội dung theo kết luận tại Văn bản số 95/SNN-QLXDCT ngày 16/01/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.