Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thanh Phát, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách tại cơ sở và hỗ trợ phụ cấp cho trưởng ban thanh tra nhân dân cấp xã.

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại điểm b, khoản 7, Điều 1 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh thì người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế bằng 3% mức lương cơ sở (trừ những trường hợp đang được hưởng chế độ bảo hiểm y tế).

- Định mức phân bổ chi cho các hoạt động khối xã, phường, thị trấn hàng năm theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh đã bao gồm hỗ trợ Ban thanh tra nhân dân theo quy định tại Thông tư liên tịch số 40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN ngày 20/5/2006. Đối với Trưởng Ban thanh tra nhân dân cấp xã hiện chưa có quy định của Nhà nước quy định cụ thể về chế độ phụ cấp. Căn cứ quy định hiện hành và điều kiện thực tế của tỉnh, chế độ đối với trưởng ban thanh tra nhân dân cấp xã thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 2, mục II Thông tư liên tịch số 40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN ngày 20/5/2006 thi “Chi trả thù lao, chi bồi dưỡng áp dụng theo mức chi do cơ quan có thẩm quyền quyết định thực hiện. Trường hợp chưa có mức chi cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã thống nhất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã để xem xét, quyết định cho phù hợp và trong phạm vi kinh phí đã được giao cho Ban Thanh tra nhân dân cấp xã”.