Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thanh Phát, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nghiên cứu, xem xét có chính sách cho mượn sách giáo khoa và hỗ trợ vở viết đối với học sinh Tiểu học và THCS tại các xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

TRẢ LỜI:

Hiện nay, Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015 đã kết thúc, do đó nguồn kinh phí cho giáo dục rất hạn chế. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm bố trí kinh phí mua vở viết cấp cho học sinh tiểu học ở các trường thuộc xã đặc biệt khó khăn trong tỉnh (năm 2017, học sinh tiểu học ở trường thuộc xã đặc biệt khó khăn tiếp tục được hỗ trợ vở viết).

Đối với sách giáo khoa, trong công tác chỉ đạo chuyên môn hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát động các phong trào quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ; chỉ đạo các trường mua bổ sung sách giáo khoa và tài liệu tham khảo bổ sung cho thư viện trường, làm tài liệu tham khảo cho học sinh.